Scroll Top

Ћопић и Ниче на раме или под мишку

opi-i-niche-na-rame-ili-pod-mishku
Сличне теме

АВАНГАРДНИ МОДНИ ДЕТАЉ ИНСПИРИСАН ДЕЛИМА ДОМАЋЕ И СВЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Свака ташна говори посебну причу, чува културно наслеђе, али и осликава личност своје власнице

У до­ба ка­да ве­ћи­ну оних ле­по твр­до уко­ри­че­них књи­же в­них изда­ња мо­же­те на­ћи у ди­ги­тал­ном обли­ку, ка­да сте по­след­њи пут у јав­нос­ти за­па­зи­ли не­ко­га са књи­гом у ру­ци? Је дан мла­ди ате­ље из Бео­гра­да „B∞k88bag” вра­ћа књи­гу на ули­це и то у ви­ду ру­ч­но ра­ђе­них, пе­р­со­на­ли­зо­ва­них то­р­би. Ове ава­н­га­р­д­не, мод­не ак­це­соа­ре кра­се на сло­ви до­ма­ћих и све­т­ских пи­са­ца, од Ла­зе Kос­ти­ћа, Иве Ан­дри­ћа и Бран­каЋо­пи­ћа до Фри­дри­ха Ни­чеа и Фјо­до­ра М. Дос­то је­в­ског. Ин­три­ган­т­ни спој књи­же­в­нос­ти и мо­де ма­ми осмех и оду­ше­вље­ње на сва ком ко­ра­ку, а оба­ве­зно пи­та­ње зна­ти­же љ­ни­ка би­ва: “Је л’ ово књи­га или то­р­ба?”

„B∞k88bag” је на­стао у ју­ну про­шле го ди­не, а у креа­ти­в­ном ти­му су две мла­де пре­ду­зе­т­ни­це Го­р­да­на и Не­на, ко­је су уз по­моћ и у са­ра­д­њи са ма­лим фи­р­ма­ма и за­на­тли­ја­ма,по­че­ле да ства­ра­ју и изра­ђу­ју ове пе­р­со­на­ли­зо­ва­не и уни­кат­не та­шне. Ин­спи­ра­ци­ја за изра­ду прои­зво­да по­те кла је од две­ју да­ма, шпан­ске креа­то­р­ке Па­ло­ме Пи­ка­со, ће­р­ке ле­ге­н­дар­ног сли ка­ра Па­бла, ко­ја је сво­јим књи­га-та­шна ма осво­ји­ла јав­ност још дав­не 1990, као и фра­н­цу­ске креа­то­р­ке Оли­м­пи­је Ле-Тан, ко­ја је, по узо­ру на Па­ло­му, две­хи­ља­ди тих го­ди­на ди­за­ј­ни­ра­ла сли­ч­не то­р­бе, укра­ше­не ве­зом. Ме­ђу­тим, од по­ме­ну­тих ди­за­ј­не­р­ки та­шне ате­љеа “B∞k88bag” се ра­зли­ку­ју по при­ме­ни ра­зли­чи­тих те­х­ни ка изра­де, као и му­л­ти­фу­н­к­цио­нал­нос­ти.

– Да би на­ста­ла уни­кат­на и пе­р­со­на­ли­зо ва­на та­шна,пр­во је по­тре­б­но са­слу­ша­ти же­ље и за­ми­сли кли­је­на­та. На осно­ву њи хо­вих иде­ја изра­ђу­је се 3D мо­дел, а ка­да де­фи­ни­ше­мо све де­та­ље и еле­мен­те, узла зи­мо у про­цес прои­звод­ње. Пе­риод изра­де је до 30 да­на јер изра­да за­ви­си од мно­го фа­к­то­ра: од те­х­ни­ке за ко­ју се опре­де­ли ку­пац, са­вре­ме­них те­х­но­ло­ги­ја ве­за, ла се­р­ске шта­м­пе, књи го­ве­за­ч­ког зла­то­тис ка…Сва­ки се­г­мент се ра­ди ру­ч­но и с мно­го па­жње, с тим у ве­зи и рок изра­де је ду­жи на­во­де креа­то­р­ке Го­р­да­на и Не­на. Иа­ко се де­ша­ва да заи­н­те­ре­со­ва­ни по же­ле и не­ки већ пос то­је­ћи мо­дел, у овом ате­љеу се тру­де да увек на­чи­не бар ми­ни­мал­ну из­ме­ну и уне­су ли­ч­ни пе­чат оног ко по­ру­чу­је та шну да би она заи­ста би­ла уни­кат­на.

– За изра­ду та­шни ко­ри­сте се ви­со­ко­-ква ли­те­т­ни ма­те­ри­ја­ли по­пут пли­ша и ко­же. На­шу та­шну до­дат­но кра­си и еле­ган­т­на ки­ћан­ка, ко­ја се, та­ко­ђе, изра­ђу­је ру­ч­но и по же­љи ку­па­ца. Мо­же би­ти од ко­же или лу­к­су­зног сви­ле­ног ко­н­ца и, као та­ква, да­је по­се­б­ну но­ту еле­га н­ци­је. По­ред есте­т­ског и пра­к­ти­ч­ног се­г­мен­та, ра­з­ми­шља­ле смо и о фу­н­к­цио­нал­нос­ти. Сва­ка да­ма во­ли да но­си та­шну на ви­ше на­чи­на. На ша та­шна је мо­дел 3 у 1 јер мо­же да се но­си као ко­к­тел та­шна, а с еле­ган­т­ним каи­шом пос­та­је ру­ч­на та­шна или то­р­ба ко­ја се мо­же но­си­ти пре­ко ра­ме­на – до­да­ју са­го­вор­ни­це Бо­р­бе.

На та­шна­ма се не на­ла­зе са­мо на­сло­ви по­зна­тих ау­то­ра већ се могу појавити и најразличитије декоративне шаре и моти ви, знамените личности, грађевине, уме тничка дела и персонализовани детаљи.

Свака ташна говори посебну причу, чува културно наслеђе, али и осликава личност власница које их носе, истичу Гордана и Нена, додајући да је филозо фија њиховог бренда комбиновање моде и културе.

– Kада купац изрази жељу да се на ње говој ташни нађе наслов неке књи ге, не користе се оригиналне ко рице, већ се по једини графички елементи с њих уграде у дизајн. Често се дешава да је типографија, као и сама сти лизација књижевног дела, у потпуности другачија у односу на оригинал.

Из атељеа кажу да се све ради у дого вору и консултацијама с купцима да би дошли до идеалног визуелног решења, на обострано задовољство.

– Увек постоје изузеци, као што је у слу чају књиге „Приче ношене кошавом” Све тлане Бићанин, која је урађена у потпу ности према оригиналу корица књиге. То је било могуће јер је ауторка дела била у улози купца – објашњавају нам креаторке.

Поред српских аутора, на торбицама су се нашла и дела попут Ничеовог „Тако је говорио Заратустра” и “Идиота” Досто јевског, као и новела “Мали Принц” Ан тоана де Сент Егзиперија, која је многима обележила детињство.

Атеље тренутно ради на серији торби које су само инспирисане геометријском формом књиге, тако да не мора нужно по седовати графичке елементе попут назива дела и имена писца, као и на оснивању мушке линије торби.

– Жеља нам је да постанемо препозна тљиве на тржишту, да изађемо из форме мале производње, али да истовремено сачувамо аутентичан и персонализован печат бренда – наводе Гордана и Нена.

аутор НАТАЛИЈА КУНИЋ

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

Додај коментар: