Scroll Top

Три деценије одани вуковским идеалима

tri-detsenije-odani-vukovskim-idealim
Сличне теме

СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “СВЕТИ САВА” ИЗ СУБОТИЦЕ

Ср­п­ски ку­л­ту­р­ни цен­тар “Све­ти Са­ва” у Су­бо­ти­ци ове го­ди­не просла­вља 30 го­ди­на ра­да и ак­ти­в­ног де­ло­ва­ња у обла­сти ства­ра­ла­штва, умет­нос­ти, изда­ва­штва и оста­лих ку­л­ту­рних де­лат­нос­ти.

Осно­ван је 13. апри­ла 1991, са ци­љем да на овим прос­то­ри­ма афи­р­ми­ше срп­ску ду­хов­ност и ку­л­ту­ру, али и ши­ри и шти­ти на­ј­зна­ча­ј­ни­је вред­нос­ти на­ше тра­ди­ци­је и ства­ра­ла­штва. На­ла­зи се у За­ду­жби­ни Ду­ша­на Ра­ди­ћа од 1994, ка­да је та за­ду­жби­на и об­но­ви­ла рад.

У про­те­кле три де­це­ни­је у Ср­п­ском ку­л­ту­р­ном цен­тру “Све­ти Са­ва” одржа­но је на сто­ти­не про­гра­ма, а сход­но про­гра­м­ском опре­де­ље­њу, пред­ставље­ни су на­ј­зна­ме­ни­ти­ји ства­рао­ци у ку­л­ту­р­ном, ду­хов­ном, нау­ч­ном и умет­ни­ч­ком ства­ра­ла­штву. На књи­же­в­ним три­би­на­ма угос­ти­ли су на­ју­глед­ни­је ака­де­ми­ке, књи­же­в­нике и пе­сни­ке по­пут Дра­га­на Не­де­љ­кови­ћа, Љу­бо­ми­ра Си­мо­ви­ћа, Ми­ли­са­ва Те­ши­ћа, Све­тла­не Ве­л­мар Јан­ко­вић, као и Дра­га­на Дра­го­ј­ло­ви­ћа, Ра­до­вана Бе­лог Ма­р­ко­ви­ћа, Мла­де­на Ма­р­ко­ва, Ми­ро­сла­ва Јо­си­ћа Ви­шњи­ћа, Бла­го­ја Ба­ко­ви­ћа, Ма­ти­ју Бе­ћ­ко­вић, Ми­ра Вук­са­но­ви­ћа, До­бри­цу Ери­ћа…

У изло­жбе­ном прос­то­ру За­ду­жби­не Ду­ша­на Ра­ди­ћа ор­га­ни­зо­ва­но је ви­ше од 120 изло­жби, на ко­ји­ма су сво­је радо­ве изла­га­ли на­ши на­је­ми­нен­т­ни­ји сли­ка­ри.

“Све­ти Са­ва” ор­га­ни­за­тор је и пет стал­них ма­ни­фе­ста­ци­ја, Све­то­са­в­ска не­де­ља и – Не­де­ља пра­во­сла­вља не могу се за­ми­сли­ти без на­сту­па Ме­шо­ви­тог хо­ра, осно­ва­ног 1996, ко­јим успе­шно ру­ко­во­ди про­фе­сор Ве­се­лин Је­в­тић.

Ми­ну­лих 30 го­ди­на изда­ва­ч­ка де­латност овог ку­л­ту­р­ног цен­тра из го­ди­не у го­ди­ну кре­та­ла се узла­зном ли­ни­јом, пре све­га, кроз уред­но изла­же­ње часо­пи­са за ку­л­ту­ру, уме­т­ност и нау­ку ЛУ­ЧА, изда­ва­њем не­ко­ли­ко мо­но­граф­ских пу­бли­ка­ци­ја, али и шта­м­па­њем при­ме­ре­них ка­та­ло­га, ко­ји су пра­тили сва­ку ли­ков­ну пос­та­в­ку, те пра­те­ће про­гра­ме за сва ку­л­ту­р­на до­га­ђа­ња у ор­га­ни­за­ци­ји са­мог цен­тра.

“Све­ти Са­ва” не за­не­ма­ру­је ни ху­мани­тар­ни рад, па та­ко сва­ке го­ди­не ор­гани­зу­ју ак­ци­је при­ку­пља­ња до­бро­творних при­ло­га, ко­ји се усме­ра­ва­ју они­ма ко­ји­ма је по­моћ на­ј­по­тре­б­ни­ја у да­том тре­ну­т­ку.

Рад цен­тра ни­је остао не­за­па­жен и 2004. до­би­ја на­гра­ду “Тео­дор Па­вловић” за не­го­ва­ње ср­п­ске ку­л­ту­ре и духов­нос­ти, ко­ју до­де­љу­је Ма­ти­ца ср­п­ска. Но­в­ча­ни износ на­гра­де Ср­п­ски ку­л­тур­ни цен­тар је при­ло­жио за об­но­ву храма у Но­вом Ми­ло­ше­ву.

Овај цен­тар је 2015. по­нео и Изу­зе­т­ну Ву­ко­ву на­гра­ду за до­при­нос ра­зво­ју ку­л­ту­ре и ода­ност ву­ко­в­ским идеа­ли­ма.

ЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

Додај коментар: