Scroll Top

Деца су најбољи људи

detsa-su-najboli-ludi
Сличне теме
Dodela Svetosavske nagrade

Волео бих да у будућности допринесем развоју науке и човечанству, али и...

ДИРЕКТОРКА ЈПУ “ПЧЕЛИЦА” СВЕТЛАНА МИТИЋ

У данашње дигитализовано доба, када су све информације доступне једним кликом и када деца одрастају уз сву новонасталу технологију, играјући игрице и уживајући у виртуелном свету, од кључног је значаја окружење у ком се развијају и проводе највише времена када нису код куће

Јав­на пре­д­шко­л­ска уста­но­ва “Пче­ли­ца” у Ни­шу пра­ви је при­мер ка­ко гра­ди­ти де­ч­ју све­ст од ма­лих но­гу, али и ка­ко их на ин­те­ра­к­ти­ван и при­мамљив на­чин упо­зна­ва­ти са светом око нас.

Јед­на од бро­ј­них ак­ци­ја ко­ја ову пре­д­шко­л­ску уста­но­ву издва­ја на ма­пи пре­д­шко­л­ства Ср­би­је је­сте ак­ци­ја у ци­љу ши­ре­ња деч­је еко­ло­шке све­сти под на­зи­вом “Вра­ти­мо дво­ри­шта де­ци”.

– Ову ак­ци­ју по­кре­ну­ла сам пре три го­ди­не и још тра­је. Ци­љ ми је био да вра­тим дво­ри­шта они­ма ко­ји­ма при­па­да­ју – де­ци.

Са­рад­ња, до­бра во­ља и стре­мље­ње истом ци­љу ва­спи­та­ча, де­це и ро­ди­те­ља ре­зу­л­ти­ра­ли су умиве­ним дво­ри­шти­ма, озе­ле­ње­ним по­вр­ши­на­ма у вр­ти­ћи­ма, осветље­ним прос­то­ри­ма и пра­вим ба­ј­ка­ма, пре­сли­ка­ним на двори­шта 26 вр­ти­ћа – обја­сни­ла је ди­ре­к­то­р­ка ЈПУ “Пче­ли­ца” Све­тла­на Ми­тић.

На питање о будућим плановима и новим акцијама, директорка је одлучно обећала поход у нове победе чим антипандемијске мере попусте и замишљено буде могуће остварити.

– Један сегмент васпитно-образовног рада је и упознавање деце са светом око нас, значајем животне средине, природе и очувањем исте за нас и будуће генерације. Пре пандемије деца су са васпитачима обилазила све знаменитости у граду, позоришта, музеје, симфонијски оркестар, дом здравља, школе, биоскопе… У вртиће су долазили уметници, спортисти, представници различитих професија. То је била одлична замисао коју је прекинула пандемија, али која ће бити настављена када се вратимо на рад пре ванредног стања. Подстичем креативност код васпитача и заједно планирамо и осмишљавамо нове акције, програме и игре. Показали смо да одлично функционишемо и у битно измењеним условима рада, победили смо изузетно јаког непријатеља и зато сада идемо у нове победе, са новим идејама и жељама – истиче директорка Митић.

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА

У скло­пу 26 вр­ти­ћа, уз од­гова­ра­ју­ћу при­ред­бу ко­ја но­си бро­ј­не ми­ро­љу­би­ве по­ру­ке, та­ко­ђе се одр­жа­ва и на­цио­нални Дан пре­ве­н­ци­је вр­шња­ч­ког на­си­ља, од­но­сно “Дан ро­зе маји­ца”.

Кра­јем 2018. у скло­пу врти­ћа “Пан­да” оства­рен је још је­дан од за­ни­мљи­вих про­је­ка­та “Пла­ва ма­штао­ни­ца”. На­зив је до­био за­хва­љу­ју­ћи де­ци ко­ја по­ха­ђа­ју вр­тић и са­сто­ји се из два де­ла. Је­дан је на­ме­њен дра­м­ској ра­дио­ни­ци, док други слу­жи као би­блио­те­ка. За иде­ју је за­слу­жна ди­ре­к­то­р­ка “Пче­ли­це”, али исти­че ко­лико је за­хвал­на сви­ма ко­ји су јој по­мо­гли и омо­гу­ћи­ли да иде­ја бу­де реа­ли­зо­ва­на.

– До­шла самна иде­ју да простор вр­ти­ћа “Пан­да” опле­ме­ним и уда­х­нем му ча­ро­ли­ју де­ти­њства кроз пот­пу­но но­ву ди­мензи­ју и уз сна­гу во­ље и ма­ште. Као не­ко ко је у про­фе­сионал­ној пра­к­си че­сто исти­цао да су ва­спи­та­чи ти ко­ји има­ју ча­роб­не шта­пи­ће и да ма­штом хра­не сва­ко ма­ло би­ће, ова див­на иде­ја бр­зо је по­при­ми­ла одли­ке про­је­к­та ком су се сви ра­до­ва­ли, па су им се при­дружи­ли и уче­ни­ци и ме­ди­цин­ске се­стре, али и ро­ди­те­љи. Био је то по­се­бан и све­чан тре­ну­так за све уче­сни­ке у овом про­је­кту, али по­се­б­но за де­цу ко­ја су од тог тре­ну­т­ка до­би­ла простор где се ча­ро­ли­ја и игра препли­ћу у ак­ти­в­нос­ти­ма у ко­ји­ма се сва­ко де­те про­на­ла­зи, ра­сте и ра­зви­ја та­лен­те и по­те­н­ци­јале – исти­че Све­тла­на Ми­тић.

НАЈВЕЋИ ЦРТЕЖ НА СВЕТУ

Ма­ло је по­зна­то да су управо ма­ли­ша­ни из ни­шких врти­ћа уче­ство­ва­ли и у ак­ци­ји На­цио­нал­ног удру­же­ња роди­те­ља де­це обо­ле­ле од ра­ка “На­ј­ве­ћи цр­теж на све­ту”. Ни­шке пче­ли­це, уз по­моћ 600 креа­ти­в­них, де­ч­јом чи­сто­том, ху­ма­но­шћу, со­ли­дар­но­шћу и љу­ба­вљу обо­је­них цр­те­жа, обо­ји­ле су прос­тра­ни трг у Бо­ло­њи. Про­да­јом цр­те­жа омо­гу­ће­но је бес­плат­но лече­ње мно­ге де­це из Ср­би­је, али и изгра­д­ња хе­ма­то-онко­ло­шког оде­ље­ња у Ни­шу.

Ди­ре­к­то­р­ка Све­тла­на Митић офо­р­ми­ла је тим мла­дих љу­ди, спре­м­них да стал­но уче и на­пре­ду­ју. “За­ви­ри­те ма­ло у свет ма­лих, да ви­ди­те ко­ли­ко су ве­ли­ки”, ре­че­ни­ца је ко­јом опи­су­је њи­хо­ву зна­ти­же­љу и ин­те­ре­со­ва­ња, али и по­тре­бу за стал­ним уче­њем да би се ма­ли­ша­ни пра­ти­ли у ко­рак.

аутор ИВАНА ЗОРКИЋ

Додај коментар: