Scroll Top

База за сигурну будућност

baza-za-sigurnu-budu-nost
Сличне теме
Dodela Svetosavske nagrade

Волео бих да у будућности допринесем развоју науке и човечанству, али и...

ПРЕДСТАВЉАМО АКАДЕМИЈУ ДОСИТЕЈ

Главна мисија Ака­демије Доситеј у образовању мла­дих људи јесте да очува дух и тради­цију класичне школе, квали­тет наставе и отвори нове ви­дике сваком младом човеку који крочи у царство науке. Школа се труди и да створи однос сарадње и толеранције наставника, ученика и роди­теља. Тежња свих запослених је да младост развије и очува све сопствене потенцијале и индивидуалне способности, а и да се брзо и лако прилаго­ ди тиму и припреми за живот пун квалитетног знања, сигур­ности, те закорачи у садржајно богатији живот.

Организација наставе је таква да се базира на модерним принципима и ди­намичном начину едукације, уз савремену опрему и сред­ства с довољним бројем пра­ктичне примене свега наученог. Наставни план и програм Академије Доситеј усклађен је са законима које одређује Ми­нистарство просвете, науке и технолошког развоја. Дуално образовање, на ком се данас инсистира, предност је ових школа. У сарадњи са компанијама које су у врху у својим областима омогућавају уче­ ницима наставак школовања или даљи рад. У свим земљама Европске уније квалификова­ ни медицински радници тре­нутно су најтраженије занима­ње, а свршени средњошколци ове средње медицинске шко­ле спремни да одговоре свим изазовима професије, како у земљи тако и у иностранству. Академију Доситеј чини више образовних установа ­ Средња школа Доситеј, Београдска уметничка школа за дизајн и нове медије, која је не­што потпуно ново и другачије у нашем систему образовања јер има креативни и иновати­вни приступ учења уметности, Висока бродарска школа академских студија Београд, Средња медицинска школа и Висока школа академских сту­дија Доситеј.

Школа прати дух времена и у складу са тим конципира, ра­звија и реформише наставни план. Академија има квалитетан наставни кадар, с богатим искуством. Оно што се издваја јесте потпуна посвећеност уче­ницима, као и доступност про­фесора, психолога и педагога. У овој школи постоје посебни услови школовања професио­налних спортиста, у складу с њиховим обавезама и целод­ невним тренинзима. Рад је у малим групама, свакако може пружити сигурно и поуздано образовање, у складу са захте­вима савременог доба и нових генерација.

Мултимедијални приступ настави, неограничен при­ступ интернету, менторски рад, стручна пракса, уџбеници на­ ших професора и међународна литература.

Академија Доситеј може да се похвали искораком у свом досадашњем кретању и то пот­писаним уговором о златном спонзорству са председником Шаховског Савеза Србије, а с идејом да у будућности учени­ци факултативно играју шах и на овај начин кућа знања и кућа шаха подржавају једни друге. Учествовали су на Београд­ском сајму књига, као и на Са­јму образовања.

НАТАША ЈОВИЧИЋ

ФОТО: АКАДЕМИЈА ДОСИТЕЈ

Додај коментар: