Scroll Top

Елен завршава свој ток-шоу

elen-zavrshava-svoj-tok-shou
Сличне теме

КРАЈ КУЛТНЕ ЕМИСИЈЕ

Једна од најпознатијих америчких ТВ водитељки Елен Деџенерес најавила је да ће након 19 година завршити с еми­то­ва­њем сво­је еми­си­је “The El­len De­Ge­ne­res Show”.

Гле­да­ност еми­си­је по­че­ла је на­гло да па­да на­кон 17. се­зо­не, па је во­ди­те­љ­ка одлу­чи­ла да про­на­ђе но­ви иза­зов.

– Ко­ли­ко год би­ла сја­ј­на и за бав­на, ова еми­си­ја ви­ше ни­је иза­зов – ре­кла је 63-го­ди­шња во­ди­те­љ­ка, исти­чу­ћи да је с еми­си­јом хте­ла да за­вр­ши још 2019.

Под­се­ти­мо, на­кон успе­ха ко­ји је то­ком оса­м­де­се­тих оства ри­ла као ко­ми­ча­р­ка, Де­џе­не­ре­со­ва се про­сла­ви­ла се­ри­јом “Елен”, у ко­јој је 1997. пос­та­ла пр­ви глав­ни лик јед­не ТВ се­ри­је ко­ји је приз­нао хо­мо­се­к­суал­ну ори­јен­та­ци­ју

Додај коментар: